Plan de conturi valabil 2023 versiune actualizata

Planul de conturi este un sistem de clasificare organizat sub forma unei liste care cuprinde toate conturile utilizate de o entitate economica in contabilitate, ordonate dupa continutul economic si functia contabila. Consulta in continuare Planul de conturi pentru anul 2023, versiunea actualizata.

Prin intermediul Ordinului 4291/2022 pentru reglementarea unor aspecte contabile, publicat in Monitorul Oficial nr. 18 din 6 ianuarie 2023, au fost introduse cateva conturi contabile importante pentru firme. Procedurile contabile constituie un punct major de interes pentru organele de control, deoarece ele se aplica in derularea operatiunilor contabile si, ca urmare, sunt parte integranta a situatiilor financiare anuale. Lipsa lor se sanctioneaza cu o amenda de pana la 4.000 de lei.

Planul de conturi general – ultimele conturi introduse in 2023

Iata care sunt noile conturi contabile si ce reprezinta acestea: 

– 467 „Datorii aferente distribuirilor interimare de dividende”;

–  6053 „Cheltuieli privind consumul de gaze naturale”;

– 6058 „Cheltuieli cu alte utilitati”;

– 694 „Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit”;

– 794 „Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit”;

– precum si grupa 79 „Venituri din impozitul pe profit”.

Planul de conturi general 2023

Clasa 1 – Conturi de capitaluri, provizioane, imprumuturi si datorii asimilate

    10. Capital si rezerve

    101. Capital
    1011. Capital subscris nevarsat (P)
    1012. Capital subscris varsat (P)
    1015. Patrimoniul regiei (P)
    1016. Patrimoniul public (P)
    1017. Patrimoniul privat (P)
    1018. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (P)

    103. Alte elemente de capitaluri proprii
    1031. Beneficii acordate angajatilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii (P)
    1033. Diferente de curs valutar in relatie cu investitia neta intr-o entitate straina (A/P)
    1038. Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile in vederea vanzarii si alte elemente de capitaluri proprii (A/P)

    104. Prime de capital
    1041. Prime de emisiune (P)
    1042. Prime de fuziune/divizare (P)
    1043. Prime de aport (P)
    1044. Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni (P)

    105. Rezerve din reevaluare (P)

    106. Rezerve
    1061. Rezerve legale (P)
    1063. Rezerve statutare sau contractuale (P)
    1068. Alte rezerve (P)

    107. Diferente de curs valutar din conversie (A/P)

    108. Interese care nu controleaza
    1081. Interese care nu controleaza – rezultatul exercitiului financiar (A/P)
    1082. Interese care nu controleaza – alte capitaluri proprii (A/P)

    109. Actiuni proprii
    1091. Actiuni proprii detinute pe termen scurt (A)
    1092. Actiuni proprii detinute pe termen lung (A)
    1095. Actiuni proprii reprezentand titluri detinute de societatea absorbita la societatea absorbanta (A)

    11. Rezultatul reportat

    117. Rezultatul reportat
    1171. Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita (A/P)
    1172. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29* (A/P)
    1173. Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile (A/P)
    1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P)
    1175. Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P)
    1176. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene (A/P)

    12. Rezultatul exercitiului financiar

    121. Profit sau pierdere (A/P)

    129. Repartizarea profitului (A)

    14. Castiguri sau pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii

    141. Castiguri legate de vanzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii
    1411. Castiguri legate de vanzarea instrumentelor de capitaluri proprii (P)
    1412. Castiguri legate de anularea instrumentelor de capitaluri proprii (P)

    149. Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii
    1491. Pierderi rezultate din vanzarea instrumentelor de capitaluri proprii (A)
    1495. Pierderi rezultate din reorganizari, care sunt determinate de anularea titlurilor detinute (A)
    1498. Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (A)

    15. Provizioane

    151. Provizioane
    1511. Provizioane pentru litigii (P)
    1512. Provizioane pentru garantii acordate clientilor (P)
    1513. Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea (P)
    1514. Provizioane pentru restructurare (P)
    1515. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (P)
    1516. Provizioane pentru impozite (P)
    1517. Provizioane pentru terminarea contractului de munca (P)
    1518. Alte provizioane (P)

    16. Imprumuturi si datorii asimilate

    161. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni
    1614. Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de stat (P)
    1615. Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de banci (P)
    1617. Imprumuturi interne din emisiuni de obligatiuni garantate de stat (P)
    1618. Alte imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (P)

    162. Credite bancare pe termen lung
    1621. Credite bancare pe termen lung (P)
    1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (P)
    1623. Credite externe guvernamentale (P)
    1624. Credite bancare externe garantate de stat (P)
    1625. Credite bancare externe garantate de banci (P)
    1626. Credite de la trezoreria statului (P)
    1627. Credite bancare interne garantate de stat (P)

    166. Datorii care privesc imobilizarile financiare
    1661. Datorii fata de entitatile afiliate (P)
    1663. Datorii fata de entitatile asociate si entitatile controlate in comun (P)

    167. Alte imprumuturi si datorii asimilate (P)

    168. Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate
    1681. Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni (P)
    1682. Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P)
    1685. Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile afiliate (P)
    1686. Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile asociate si entitatile controlate in comun (P)
    1687. Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate (P)

    169. Prime privind rambursarea obligatiunilor si a altor datorii
    1691. Prime privind rambursarea obligatiunilor (A)
    1692. Prime privind rambursarea altor datorii (A)

    Clasa 2 – Conturi de imobilizari

    20. IMOBILIZARI NECORPORALE

    201. Cheltuieli de constituire (A)

    203. Cheltuieli de dezvoltare (A)

    205. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (A)

    206. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (A)

    207. Fond comercial
    2071. Fond comercial pozitiv (A)
    2075. Fond comercial negativ (P)

    208. Alte imobilizari necorporale (A)

    21. Imobilizari corporale

    211. Terenuri si amenajari de terenuri (A)
    2111. Terenuri
    2112. Amenajari de terenuri

    212. Constructii (A)

    213. Instalatii tehnice si mijloace de transport
    2131. Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) (A)
    2132. Aparate si instalatii de masurare, control si reglare (A)
    2133. Mijloace de transport (A)

    214. Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale (A)

    215. Investitii imobiliare (A)

    216. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (A)

    217. Active biologice productive (A)

    22. Imobilizari corporale in curs de aprovizionare

    223. Instalatii tehnice si mijloace de transport in curs de aprovizionare (A)

    224. Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale in curs de aprovizionare (A)

    227. Active biologice productive in curs de aprovizionare (A)

    23. Imobilizari in curs

    231. Imobilizari corporale in curs de executie (A)

    235. Investitii imobiliare in curs de executie (A)

    26. Imobilizari financiare

    261. Actiuni detinute la entitatile afiliate (A)

    262. Actiuni detinute la entitati asociate (A)

    263. Actiuni detinute la entitati controlate in comun (A)

    264. Titluri puse in echivalenta (A)

    265. Alte titluri imobilizate (A)

    266. Certificate verzi amanate (A)

    267. Creante imobilizate
    2671. Sume de incasat de la entitatile afiliate (A)
    2672. Dobanda aferenta sumelor de incasat de la entitatile afiliate (A)
    2673. Creante fata de entitatile asociate si entitatile controlate in comun (A)
    2674. Dobanda aferenta creantelor fata de entitatile asociate si entitatile controlate in comun (A)
    2675. Imprumuturi acordate pe termen lung (A)
    2676. Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung (A)
    2677. Obligatiuni achizitionate cu ocazia emisiunilor efectuate de terti (A)
    2678. Alte creante imobilizate (A)
    2679. Dobanzi aferente altor creante imobilizate (A)

    269. Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare
    2691. Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la entitatile afiliate (P)
    2692. Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la entitati asociate (P)
    2693. Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la entitati controlate in comun (P)
    2695. Varsaminte de efectuat pentru alte imobilizari financiare (P)

    28. Amortizari privind imobilizarile

    280. Amortizari privind imobilizarile necorporale
    2801. Amortizarea cheltuielilor de constituire (P)
    2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P)
    2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare (P)
    2806. Amortizarea activelor necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (P)
    2807. Amortizarea fondului comercial (P)
    2808. Amortizarea altor imobilizari necorporale (P)

    281. Amortizari privind imobilizarile corporale
    2811. Amortizarea amenajarilor de terenuri (P)
    2812. Amortizarea constructiilor (P)
    2813. Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport (P)
    2814. Amortizarea altor imobilizari corporale (P)
    2815. Amortizarea investitiilor imobiliare (P)
    2816. Amortizarea activelor corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (P)
    2817. Amortizarea activelor biologice productive (P)

    29. Ajustari pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizarilor

    290. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale
    2903. Ajustari pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P)
    2905. Ajustari pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare (P)
    2906. Ajustari pentru deprecierea activelor necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (P)
    2908. Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari necorporale (P)

    291. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale
    2911. Ajustari pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor de terenuri (P)
    2912. Ajustari pentru deprecierea constructiilor (P)
    2913. Ajustari pentru deprecierea instalatiilor si mijloacelor de transport (P)
    2914. Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari corporale (P)
    2915. Ajustari pentru deprecierea investitiilor imobiliare (P)
    2916. Ajustari pentru deprecierea activelor corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (P)
    2917. Ajustari pentru deprecierea activelor biologice productive (P)

    293. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor in curs de executie
    2931. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale in curs de executie (P)
    2935. Ajustari pentru deprecierea investitiilor imobiliare in curs de executie (P)

    296. Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare
    2961. Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate (P)
    2962. Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun (P)
    2963. Ajustari pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P)
    2964. Ajustari pentru pierderea de valoare a sumelor de incasat de la entitatile afiliate (P)
    2965. Ajustari pentru pierderea de valoare a creantelor fata de entitatile asociate si entitatile controlate in comun (P)
    2966. Ajustari pentru pierderea de valoare a imprumuturilor acordate pe termen lung (P)
    2968. Ajustari pentru pierderea de valoare a altor creante imobilizate (P)

    Clasa 3 – Conturi de stocuri si productie in curs de executie

    30. Stocuri de materii prime si materiale

    301. Materii prime (A)

    302. Materiale consumabile
    3021. Materiale auxiliare (A)
    3022. Combustibili (A)
    3023. Materiale pentru ambalat (A)
    3024. Piese de schimb (A)
    3025. Seminte si materiale de plantat (A)
    3026. Furaje (A)
    3028. Alte materiale consumabile (A)

    303. Materiale de natura obiectelor de inventar (A)

    308. Diferente de pret la materii prime si materiale (A/P)

    32. Stocuri in curs de aprovizionare

    321. Materii prime in curs de aprovizionare (A)

    322. Materiale consumabile in curs de aprovizionare (A)

    323. Materiale de natura obiectelor de inventar in curs de aprovizionare (A)

    326. Active biologice de natura stocurilor in curs de aprovizionare (A)

    327. Marfuri in curs de aprovizionare (A)

    328. Ambalaje in curs de aprovizionare (A)

    33. Productie in curs de executie

    331. Produse in curs de executie (A)

    332. Servicii in curs de executie (A)

    34. PRODUSE

    341. Semifabricate (A)

    345. Produse finite (A)

    346. Produse reziduale (A)

    347. Produse agricole (A)

    348. Diferente de pret la produse (A/P)

    35. STOCURI AFLATE LA TERTI

    351. Materii si materiale aflate la terti (A)

    354. Produse aflate la terti (A)

    356. Active biologice de natura stocurilor aflate la terti (A)

    357. Marfuri aflate la terti (A)

    358. Ambalaje aflate la terti (A)

    36. Active biologice de natura stocurilor

    361. Active biologice de natura stocurilor (A)

    368. Diferente de pret la active biologice de natura stocurilor (A/P)

    37. MARFURI

    371. Marfuri (A)

    378. Diferente de pret la marfuri (A/P)

    38. Ambalaje

    381. Ambalaje (A)

    388. Diferente de pret la ambalaje (A/P)

    39. Ajustari pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie

    391. Ajustari pentru deprecierea materiilor prime (P)

    392. Ajustari pentru deprecierea materialelor
    3921. Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile (P)
    3922. Ajustari pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar (P)

    393. Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de executie (P)

    394. Ajustari pentru deprecierea produselor
    3941. Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor (P)
    3945. Ajustari pentru deprecierea produselor finite (P)
    3946. Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale (P)
    3947. Ajustari pentru deprecierea produselor agricole (P)

    395. Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti
    3951. Ajustari pentru deprecierea materiilor si materialelor aflate la terti (P)
    3952. Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terti (P)
    3953. Ajustari pentru deprecierea produselor finite aflate la terti (P)
    3954. Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terti (P)
    3955. Ajustari pentru deprecierea produselor agricole aflate la terti (P)
    3956. Ajustari pentru deprecierea activelor biologice de natura stocurilor aflate la terti (P)
    3957. Ajustari pentru deprecierea marfurilor aflate la terti (P)
    3958. Ajustari pentru deprecierea ambalajelor aflate la terti (P)

    396. Ajustari pentru deprecierea activelor biologice de natura stocurilor (P)

    397. Ajustari pentru deprecierea marfurilor (P)

    398. Ajustari pentru deprecierea ambalajelor (P)

    Clasa 4 – Conturi de terti

    40. Furnizori si conturi asimilate

    401. Furnizori (P)

    403. Efecte de platit (P)

    404. Furnizori de imobilizari (P)

    405. Efecte de platit pentru imobilizari (P)

    408. Furnizori – facturi nesosite (P)

    409. Furnizori – debitori
    4091. Furnizori – debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor (A)
    4092. Furnizori – debitori pentru prestari de servicii (A)
    4093. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (A)
    4094. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (A)

    41. Clienti si conturi asimilate

    411. Clienti
    4111. Clienti (A)
    4118. Clienti incerti sau in litigiu (A)

    413. Efecte de primit de la clienti (A)

    418. Clienti – facturi de intocmit (A)

    419. Clienti – creditori (P)

    42. Personal si conturi asimilate

    421. Personal – salarii datorate (P)

    423. Personal – ajutoare materiale datorate (P)

    424. Prime reprezentand participarea personalului la profit (P)

    425. Avansuri acordate personalului (A)

    426. Drepturi de personal neridicate (P)

    427. Retineri din salarii datorate tertilor (P)

    428. Alte datorii si creante in legatura cu personalul
    4281. Alte datorii in legatura cu personalul (P)
    4282. Alte creante in legatura cu personalul (A)

    43. Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate

    431. Asigurari sociale
    4311. Contributia unitatii la asigurarile sociale (P)
    4312. Contributia personalului la asigurarile sociale (P)
    4313. Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate (P)
    4314. Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate (P)
    4315. Contributia de asigurari sociale (P)
    4316. Contributia de asigurari sociale de sanatate (P)
    4318. Alte contributii pentru asigurarile sociale de sanatate

    436. Contributia asiguratorie pentru munca (P)

    437. Ajutor de somaj
    4371. Contributia unitatii la fondul de somaj (P)
    4372. Contributia personalului la fondul de somaj (P)

    438. Alte datorii si creante sociale
    4381. Alte datorii sociale (P)
    4382. Alte creante sociale (A)

    44. Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate

    441. Impozitul pe profit si alte impozite
    4411. Impozitul pe profit (P)
    4415. Impozitul specific unor activitati (P)
    4418. Impozitul pe venit (P)

    442. Taxa pe valoarea adaugata
    4423. TVA de plata (P)
    4424. TVA de recuperat (A)
    4426. TVA deductibila (A)
    4427. TVA colectata (P)
    4428. TVA neexigibila (A/P)

    444. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P)

    445. Subventii
    4451. Subventii guvernamentale (A)
    4452. Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii (A)
    4458. Alte sume primite cu caracter de subventii (A)

    446. Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (P)

    447. Fonduri speciale – taxe si varsaminte asimilate (P)

    448. Alte datorii si creante cu bugetul statului
    4481. Alte datorii fata de bugetul statului (P)
    4482. Alte creante privind bugetul statului (A)

    45. Grup si actionari/asociati

    451. Decontari intre entitatile afiliate
    4511. Decontari intre entitatile afiliate (A/P)
    4518. Dobanzi aferente decontarilor intre entitatile afiliate (A/P)

    453. Decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun
    4531. Decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate
    4538. Dobanzi aferente decontarilor cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun (A/P)

    455. Sume datorate actionarilor/asociatilor
    4551. Actionari/Asociati – conturi curente (P)
    4558. Actionari/Asociati – dobanzi la conturi curente (P)

    456. Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul (A/P)

    457. Dividende de plata (P)

    458. Decontari din operatiuni in participatie
    4581. Decontari din operatiuni in participatie – pasiv (P)
    4582. Decontari din operatiuni in participatie – activ (A)

    46. Debitori si creditori diversi

    461. Debitori diversi (A)

    462. Creditori diversi (P)

    463. Creante reprezentand dividende repartizate in cursul exercitiului financiar (A)

    466. Decontari din operatiuni de fiducie
    4661. Datorii din operatiuni de fiducie (P)
    4662. Creante din operatiuni de fiducie (A)
 
   467 Datorii aferente distribuirilor interimare de dividende   

    47. Conturi de subventii, regularizare si asimilate

    471. Cheltuieli inregistrate in avans (A)

    472. Venituri inregistrate in avans (P)

    473. Decontari din operatiuni in curs de clarificare (A/P)

    475. Subventii pentru investitii
    4751. Subventii guvernamentale pentru investitii (P)
    4752. Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii (P)
    4753. Donatii pentru investitii (P)
    4754. Plusuri de inventar de natura imobilizarilor (P)
    4758. Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii (P)

    478. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (P)

    48. Decontari in cadrul unitatii

    481. Decontari intre unitate si subunitati (A/P)

    482. Decontari intre subunitati (A/P)

    49. Ajustari pentru deprecierea creantelor

    490. Ajustari pentru deprecierea creantelor reprezentand avansuri acordate furnizorilor
    4901. Ajustari pentru deprecierea creantelor aferente cumpararilor de bunuri de natura stocurilor (P)
    4902. Ajustari pentru deprecierea creantelor aferente prestarilor de servicii (P)
    4903. Ajustari pentru deprecierea creantelor aferente imobilizarilor corporale (P)
    4904. Ajustari pentru deprecierea creantelor aferente imobilizarilor necorporale (P)

    491. Ajustari pentru deprecierea creantelor – clienti (P)

    495. Ajustari pentru deprecierea creantelor – decontari in cadrul grupului si cu actionarii/asociatii (P)

    496. Ajustari pentru deprecierea creantelor – debitori diversi (P)

    Clasa 5 – Conturi de trezorerie

    50. Investitii pe termen scurt

    501. Actiuni detinute la entitatile afiliate (A)

    505. Obligatiuni emise si rascumparate (A)

    506. Obligatiuni (A)

    507. Certificate verzi primite (A)

    508. Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate
    5081. Alte titluri de plasament (A)
    5088. Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament (A)

    509. Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt
    5091. Varsaminte de efectuat pentru actiunile detinute la entitatile afiliate (P)
    5092. Varsaminte de efectuat pentru alte investitii pe termen scurt (P)

    51. Conturi la banci

    511. Valori de incasat
    5112. Cecuri de incasat (A)
    5113. Efecte de incasat (A)
    5114. Efecte remise spre scontare (A)

    512. Conturi curente la banci
    5121. Conturi la banci in lei (A)
    5124. Conturi la banci in valuta (A)
    5125. Sume in curs de decontare (A)

    518. Dobanzi
    5186. Dobanzi de platit (P)
    5187. Dobanzi de incasat (A)

    519. Credite bancare pe termen scurt
    5191. Credite bancare pe termen scurt (P)
    5192. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta (P)
    5193. Credite externe guvernamentale (P)
    5194. Credite externe garantate de stat (P)
    5195. Credite externe garantate de banci (P)
    5196. Credite de la Trezoreria Statului (P)
    5197. Credite interne garantate de stat (P)
    5198. Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P)

    53. Casa

    531. Casa
    5311. Casa in lei (A)
    5314. Casa in valuta (A)

    532. Alte valori
    5321. Timbre fiscale si postale (A)
    5322. Bilete de tratament si odihna (A)
    5323. Tichete si bilete de calatorie (A)
    5328. Alte valori (A)

    54. Acreditive

    541. Acreditive
    5411. Acreditive in lei (A)
    5414. Acreditive in valuta (A)

    542. Avansuri de trezorerie (A)

    58. Viramente interne

    581. Viramente interne (A/P)

    59. Ajustari pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie

    591. Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate (P)

    595. Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate (P)

    596. Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor (P)

    598. Ajustari pentru pierderea de valoare a altor investitii pe termen scurt si creante asimilate (P)

    Clasa 6 – Conturi de cheltuieli

    60. Cheltuieli privind stocurile si alte consumuri

    601. Cheltuieli cu materiile prime

    602. Cheltuieli cu materialele consumabile
    6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare
    6022. Cheltuieli privind combustibilii
    6023. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat
    6024. Cheltuieli privind piesele de schimb
    6025. Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat
    6026. Cheltuieli privind furajele
    6028. Cheltuieli privind alte materiale consumabile

    603. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

    604. Cheltuieli privind materialele nestocate

    605. Cheltuieli privind utilitatile 
    6051. Cheltuieli privind consumul de energie
    6052. Cheltuieli privind consumul de apa
    6053 Cheltuieli privind consumul de gaze naturale
    6058 Cheltuieli cu alte utilitati

    606. Cheltuieli privind activele biologice de natura stocurilor

    607. Cheltuieli privind marfurile

    608. Cheltuieli privind ambalajele

    609. Reduceri comerciale primite

    61. Cheltuieli cu serviciile executate de terti

    611. Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile

    612. Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile

    613. Cheltuieli cu primele de asigurare

    614. Cheltuieli cu studiile si cercetarile

    615. Cheltuieli cu pregatirea personalului

    62. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti

    621. Cheltuieli cu colaboratorii

    622. Cheltuieli privind comisioanele si onorariile

    623. Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate
    6231. Cheltuieli de protocol
    6232. Cheltuieli de reclama si publicitate

    624. Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal

    625. Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari

    626. Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii

    627. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

    628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

    63. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

    635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

    64. Cheltuieli cu personalul

    641. Cheltuieli cu salariile personalului

    642. Cheltuieli cu avantajele in natura si tichetele acordate salariatilor
    6421. Cheltuieli cu avantajele in natura acordate salariatilor
    6422. Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor

    643. Cheltuieli cu remunerarea in instrumente de capitaluri proprii

    644. Cheltuieli cu primele reprezentand participarea personalului la profit

    645. Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala
    6451. Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile sociale
    6452. Cheltuieli privind contributia unitatii pentru ajutorul de somaj
    6453. Cheltuieli privind contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate
    6455. Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile de viata
    6456. Cheltuieli privind contributia unitatii la fondurile de pensii facultative
    6457. Cheltuieli privind contributia unitatii la primele de asigurare voluntara de sanatate
    6458. Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala

    646. Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca
    6461. Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca corespunzatoare salariatilor
    6462. Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca corespunzatoare altor persoane, decat salariatii

    65. Alte cheltuieli de exploatare

    651. Cheltuieli din operatiuni de fiducie
    6511. Cheltuieli ocazionate de constituirea fiduciei
    6512. Cheltuieli din derularea operatiunilor de fiducie
    6513. Cheltuieli din lichidarea operatiunilor de fiducie

    652. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator

    654. Pierderi din creante si debitori diversi

    655. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale

    658. Alte cheltuieli de exploatare
    6581. Despagubiri, amenzi si penalitati
    6582. Donatii acordate
    6583. Cheltuieli privind activele cedate si alte operatiuni de capital
    6584. Cheltuieli cu sumele sau bunurile acordate ca sponsorizari
    6586. Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale
    6587. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare
    6588. Alte cheltuieli de exploatare

    66. Cheltuieli financiare

    663. Pierderi din creante legate de participatii

    664. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate
    6641. Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate
    6642. Pierderi din investitiile pe termen scurt cedate

    665. Cheltuieli din diferente de curs valutar
    6651. Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta
    6652. Diferente nefavorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investitia neta intr-o entitate straina

    666. Cheltuieli privind dobanzile

    667. Cheltuieli privind sconturile acordate

    668. Alte cheltuieli financiare

    68. Cheltuieli cu amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare

    681. Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere
    6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor
    6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele
    6813. Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor
    6814. Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante
    6817. Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea fondului comercial
    6818. Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea creantelor reprezentand avansuri acordate furnizorilor

    686. Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierdere de valoare
    6861. Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor
    6863. Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare
    6864. Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor circulante
    6865. Cheltuieli financiare privind amortizarea diferentelor aferente titlurilor de stat
    6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor si a altor datorii

    69. Cheltuieli cu impozitul pe profit si alte impozite

    691. Cheltuieli cu impozitul pe profit

    694. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit

    695. Cheltuieli cu impozitul specific unor activitati

    698. Cheltuieli cu impozitul pe venit si cu alte impozite care nu apar in elementele de mai sus

    Clasa 7 – Conturi de venituri

    70. Cifra de afaceri neta

    701. Venituri din vanzarea produselor finite, produselor agricole si a activelor biologice de natura stocurilor
    7015. Venituri din vanzarea produselor finite
    7017. Venituri din vanzarea produselor agricole
    7018. Venituri din vanzarea activelor biologice de natura stocurilor

    702. Venituri din vanzarea semifabricatelor

    703. Venituri din vanzarea produselor reziduale

    704. Venituri din servicii prestate

    705. Venituri din studii si cercetari

    706. Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii

    707. Venituri din vanzarea marfurilor

    708. Venituri din activitati diverse

    709. Reduceri comerciale acordate

    71. Venituri aferente costului productiei in curs de executie

    711. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

    712. Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de executie

    72. Venituri din productia de imobilizari

    721. Venituri din productia de imobilizari necorporale

    722. Venituri din productia de imobilizari corporale

    725. Venituri din productia de investitii imobiliare

    74. Venituri din subventii de exploatare

    741. Venituri din subventii de exploatare
    7411. Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri*22)
    7412. Venituri din subventii de exploatare pentru materii prime si materiale
    7413. Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli externe
    7414. Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului
    7415. Venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectie sociala
    7416. Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare
    7417. Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare
    7418. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata
    7419. Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

    75. Alte venituri din exploatare
    751. Venituri din operatiuni de fiducie
    7511. Venituri ocazionate de constituirea fiduciei
    7512. Venituri din derularea operatiunilor de fiducie
    7513. Venituri din lichidarea operatiunilor de fiducie

    754. Venituri din creante reactivate si debitori diversi

    755. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale

    758. Alte venituri din exploatare
    7581. Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati
    7582. Venituri din donatii primite
    7583. Venituri din vanzarea activelor si alte operatiuni de capital
    7584. Venituri din subventii pentru investitii
    7586. Venituri reprezentand transferuri cuvenite in baza unor acte normative speciale
    7588. Alte venituri din exploatare

    76. Venituri financiare

    761. Venituri din imobilizari financiare
    7611. Venituri din actiuni detinute la entitatile afiliate
    7612. Venituri din actiuni detinute la entitati asociate
    7613. Venituri din actiuni detinute la entitati controlate in comun
    7615. Venituri din alte imobilizari financiare

    762. Venituri din investitii financiare pe termen scurt

    764. Venituri din investitii financiare cedate
    7641. Venituri din imobilizari financiare cedate
    7642. Castiguri din investitii pe termen scurt cedate

    765. Venituri din diferente de curs valutar
    7651. Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta
    7652. Diferente favorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investitia neta intr-o entitate straina

    766. Venituri din dobanzi

    767. Venituri din sconturi obtinute

    768. Alte venituri financiare

    78. Venituri din provizioane, amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare

    781. Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare
    7812. Venituri din provizioane
    7813. Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor
    7814. Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante
    7815. Venituri din fondul comercial negativ
    7818. Venituri din ajustari pentru deprecierea creantelor reprezentand avansuri acordate furnizorilor

    786. Venituri financiare din amortizari si ajustari pentru pierdere de valoare
    7863. Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare
    7864. Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor circulante
    7865. Venituri financiare din amortizarea diferentelor aferente titlurilor de stat

  79. Venituri din impozitul pe profit

   794. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit

    Clasa 8 – conturi speciale

    80. Conturi in afara bilantului

    801. Angajamente acordate
    8011. Giruri si garantii acordate
    8018. Alte angajamente acordate

    802. Angajamente primite
    8021. Giruri si garantii primite
    8028. Alte angajamente primite

    803. Alte conturi in afara bilantului
    8031. Imobilizari corporale primite cu chirie sau in baza altor contracte similare
    8032. Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare
    8033. Valori materiale primite in pastrare sau custodie
    8034. Debitori scosi din activ, urmariti in continuare
    8035. Stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta
    8036. Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate
    8037. Efecte scontate neajunse la scadenta
    8038. Bunuri primite in administrare, concesiune, cu chirie si alte bunuri similare
    8039. Alte valori in afara bilantului

    804. Certificate verzi

    805. Dobanzi aferente contractelor de leasing si altor contracte asimilate, neajunse la scadenta
    8051. Dobanzi de platit
    8052. Dobanzi de incasat

    806. Certificate de emisii de gaze cu efect de sera

    807. Active contingente

    808. Datorii contingente

    809. Creante preluate prin cesionare

    89. Bilant

    891. Bilant de deschidere

    892. Bilant de inchidere

    Clasa 9 – conturi de gestiune

    90. Decontari interne

    901. Decontari interne privind cheltuielile

    902. Decontari interne privind productia obtinuta

    903. Decontari interne privind diferentele de pret

    92. Conturi de calculatie

    921. Cheltuielile activitatii de baza

    922. Cheltuielile activitatilor auxiliare

    923. Cheltuieli indirecte de productie

    924. Cheltuieli generale de administratie

    925. Cheltuieli de desfacere

    93. Costul productiei

    931. Costul productiei obtinute

    933. Costul productiei in curs de executie

 
MMM Conta

Postari similare

MONOGRAFII CONTABILE

Tipuri de monogafii contabile Monografiile contabile pot fi clasificate in functie de mai multe criterii, dintre care am ales criteriului domeniului vizat. Conform acestui criteriu monografiile